Συνεργασία με το Δίκτυο Δήμων Νήσων Αττικής

Ημερομηνία: 2019-2020
Τοποθεσία: Πειραιάς

Η Αρχείων Τάξις ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συνεργασία της με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής». Αναλάβαμε σε αυτή τη συνεργασία, την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την δημιουργία εργαλείων «Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επισκεπτών και Τοπικού Πληθυσμού», στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER2014-2020.

Οι υπηρεσίες της Αρχείων Τάξις αφορούσαν στην ωρίμανση προτάσεων και τεχνικών μελετών σχετικές με: (α) Υποδομές ενημέρωσης πληροφόρησης: πινακίδες, kiosk, προμήθεια υποστηρικτικού
εξοπλισμού πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λπ., (β) Δημιουργία ΤΠΕ, (γ) Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου υποστήριξης ανάδειξης του πολιτισμού στα νησιά, (δ) Καταγραφή πολιτιστικής κληρονομιάς, (ε) Προτάσεις για τη θεματική οργάνωση πληροφοριακού υλικού υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς/μουσειολογικές προμελέτες/σχεδιασμός θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, (στ) Προτάσεις για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τουριστικούς ή άλλους λόγους. Πολλά από τα έργα που προτάθηκαν και τεκμηριώθηκαν από την Αρχείων Τάξις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης από το ΠΕΠ Αττικής και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλους τους δήμους των νησιών της Αττικής.

Εκ μέρους της Αρχείων Τάξις, το έργο ανέλαβε και ολοκλήρωσε ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος.