Βιβλιοθήκη

 • Home
 • /
 • Βιβλιοθήκη

          Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 • Κόκλα – Παπαδάτου Γεωργία, Αρχείο Παναγιώτη Χιώτη. 1837-1895. Κατάλογος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Ζακύνθου, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Ζάκυνθος 2008.
 • Λούκος Χρήστος – Πολέμη Πόπη, Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης, 1821-1949, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1987.
 • Μαρκάτου Δώρα Φ., Τα κατάλοιπα του Ιωάννη Δαμβέργη (1887-1937), Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 30, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα 1996.
 • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Κριτική, Αθήνα 1999.
 • Μπάγιας Ανδράς Φ., Αρχειονομία. Βασικές έννοιες και αρχές. Η οργάνωση των αρχείων για τη διοίκηση και την έρευνα, Κριτική, Αθήνα 1999.
 • Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ο ιστορικός – τα αρχεία – οι βιβλιοθήκες, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 2001.
 • Συνοδινός Ζήσιμος Χ., Αρχεία Οικογένειας Λούντζη. Ευρετήριο, Περίπλους, Αθήνα 2004.
 • Συνοδινός Ζήσιμος Χ., “Τα αρχεία του ιστοριογράφου Ερμάννου Λούντζη και των γιών του, Νικολάου και Αναστασίου. Μια σπουδαία πηγή για την ιστορία και τον πολιτισμό των Επτανήσιων”, Κέντρο Μελετών Ιονίου – Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος 223-27 Σεπτεμβρίου 1997, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 357-370.
 • Συνοδινός Ζήσιμος Χ., “Τα αρχεία της Οικογένειας Λούντζη αποδίδονται σύντομα στην έρευνα”, Δ. Ν. Μουσμούτης (επιμ.), Ζάκυνθος. Λογοτεχνικό, Ιστορικό & Λαογραφικό Ημερολόγιο 2002, Αθήνα 2002, σ. 195-208.
© Copyright 2016 - Αρχείων Τάξις by Mataroa